patrimoine_2_1876.jpg

22  rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville