patrimoine_3_1876.jpg

22  rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville