patrimoine_1_1884.jpg

420  rang  Saint-Charles-Borromée, Mandeville