patrimoine_2_1885.jpg

440  rang  Saint-Charles-Borromée, Mandeville