patrimoine_3_1878.jpg

47  rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville