patrimoine_3_1881.jpg

72  rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville