patrimoine_1_1883.jpg

99  rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville